INSPIRES Sp. z o. o. wraz ze Stowarzyszeniem Podwórkowe Anioły realizuje projekt pt. Nasza szansa w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 09.01 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 11.2021-10.2022r.

Kwota dofinansowania: 954870,7 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 804101,65 PLN
Dofinansowanie z Budżetu państwa: 150769,05 PLN

CELEM PROJEKTU jest: Wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz szans na znalezienie zatrudnienia u 65osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia z powiatu pułtuskiego, żuromińskiego, makowskiego, przysuskiego,radomskiego,szydlowieckiego,m.Radom,gostynińskiego, płockiego, sierpeckiego do 31.10.2022r. przez udział w kompleksowych działaniach wynikających ze ścieżki reintegracji.